23 มิถุนายน 2560 @ โครงการ "Workable คนพิการ ทำงานได้" ได้ติดตั้งระบบ CCTV Online เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการนั้น ในปี พ.ศ.2560 ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาการระบบริหารจัดการทุกด้าน ทั้งนี้ยังมีการติดตั้งระบบ CCTV Online เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่าย โดยทดลองติดตั้งระบบ CCTV Online ผ่านระบบเครือข่าย 4G จากบริษัท 25 อินเซอร์เทค จำกัด ซึ่งรับบริหารจัดการงานโครงการระบบกล้องวงจรปิดให้กับหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ และกำลังพัฒนางานให้คนพิการสามารถ Monitor ออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับผู้ขอใช้บริการในอนาคต


สำหรับระบบที่ใช้ประกอบด้วยกล้อง 4 ตัว ตัวบันทึกข้อมูล ระบบป้งกันไฟกระชาก อินเตอร์เน็ตไร้สาย เพื่อให้สถานประกอบการ สามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการ และกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง (สำหรับภาพรวมของ 4 กล้อง ก่อนคนพิการจะเข้าห้องเรียน)


กล้องที่ 1 บริเวณหน้าห้องเรียนทั้ง 3 ห้อง และเป็นพื้นที่ทานอาหารกลางวัน


กล้องที่ 2 ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (ในภาพกำลังจัดเตรียมโต๊ะสำหรับการเรียนการสอนวันแรก)


กล้องที่ 3 ห้องอำนวยการ และห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของคนพิการทางสายตา (ในภาพกำลังจัดเตรียมโต๊ะสำหรับการเรียนการสอนวันแรก)


กล้องที่ 4 ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับคนพิการทางร่างกาย และทางการได้ยิน (ในภาพกำลังจัดเตรียมโต๊ะสำหรับการเรียนการสอนวันแรก)


สำหรับในช่วงเช้า จะทำการอบรมในวิชาต่างๆ ตั้งแต่ 9.00-12.00 น. จากนั้นพักทานอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ข้าวแกง หรืออาหารพิเศษ ช่วง 12.00-13.00 น. ช่วงบ่ายอบรมระหว่าง 13.00-16.30 น. ซึ่งเป็นการอบรมที่เข้มข้นแต่สนุกสนาน คนพิการทุกคนมีความตั้งใจอย่างมาก มีพลัง มีความมุ่งมั่น


ภาพทั้ง 4 กล้อง เมื่อเริ่มมีการเรียนการสอน


กล้องที่ 1 แทบไม่มีใครเดินมานอกห้องเลย


กล้องที่ 2 ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ


กล้องที่ 3 ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการทางการเห็น (สายตา) ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พอใช้งานได้ กับกลุ่มที่ไม่เคยจับคอมพิวเตอร์เลย ซึ่งกำลังรอการรับบริจาคคอมพิวเตอร์อยู่ครับ


กล้องที่ 4 ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับคนพิการทางร่างกายและการได้ยิน ซึ่งช่วงเช้าตามภาพ จะเป็นกลุ่มแข็งที่กำลังเรียนการทำเว็บไซต์


ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ติดตั้งระบบ CCTV Online เพื่อให้สถานประกอบการที่สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการได้สามารถเข้าติดตาม และให้คำแนะนำต่างๆ ผ่านระบบดังกล่าวได้ อีกทั้งยังจะเป็นแสดงให้บุคคลทั่วไป ได้เห็นถึงการเรียนการสอนเชิงคุณภาพ ที่คนพิการได้รับ และเป็นตัวอย่างที่ดี ที่หากหน่วยงานองค์กรด้านคนพิการใด จะปฏิบัติตามกฎหมาย ก็สามารถแสดงความตั้งใจจริงที่จะให้ความรู้กับคนพิการอย่างแท้จริงต่อไปบทความที่เกี่ยวข้อง