ประกาศรายชื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560

คนพิการรายงานตัว วันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค.60 ระหว่างเวลา 8.00 - 17.00 น. ในเบื้องต้น ขอนัดหมายรายงานตัวที่ ชั้น 1 อาคาร คณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 086-314-7866 นายปรีดา ลิ้มนนทกุล


  • กรณีมาจากต่างจังหวัด ควรมารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย.60 พร้อมนำเสื้อผ้า ข้าวของ เครื่องใช้ เพื่อเข้าพักในหอพักได้เลย ส่วนเอกสารบุคคลที่ต้องนำติดตัวมาคือ สำเนาบัตรคนพิการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทางการศึกษา (ถ้ามี) รูปภาพ มาถ่าย ณ วันรายงานตัว
  • กรณีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ควรมารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 1 พ.ย.60 พร้อมนำเสื้อผ้า ข้าวของ เครื่องใช้ เพื่อเข้าพักในหอพักได้เลย
  • กรณีจะเดินทางไป-กลับเอง มารายงานตัว ในวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. - วันจันทร์ที่ 1 พ..ค.60 เช่นเดียวกัน ไม่ต้องนำเสื้อผ้ามาประกาศ รายชื่อคนพิการ ร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35
รายชื่อคนพิการ สำหรับร่วมโครงการกับ บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 4 คน
ลำดับที่ 1 รหัส 01 นายนิพนธ์ พรมจีน
ลำดับที่ 2 รหัส 02 นายเกียรติรัตน์ ลาภเกิน
ลำดับที่ 3 รหัส 03 นายสมเกียรติ เชื้อจาด
ลำดับที่ 4 รหัส 04 นายอมรศักดิ์ กิจเกียรติ

รายชื่อคนพิการ สำหรับร่วมโครงการกับ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 23 คน
ลำดับที่ 1 รหัส 06 นายอนุสรณ์ เหมะรักษ์
ลำดับที่ 2 รหัส 07 นายผดุง มาลัย
ลำดับที่ 3 รหัส 08 นายณัฐพล ลาภเกิน
ลำดับที่ 4 รหัส 09 นายสมชาย เย็นใจ
ลำดับที่ 5 รหัส 10 นายรังสรรค์ เจริญเมือง
ลำดับที่ 6 รหัส 12 นายอัมพร ขอนพุดซา
ลำดับที่ 7 รหัส 12 นายบุญชอบ ใจดี
ลำดับที่ 8 รหัส 14 นายสมนึก แก้วสง่า
ลำดับที่ 9 รหัส 15 นายณรงค์ เจริญทรัพย์
ลำดับที่ 10 รหัส 16 นายสัมฤทธิ์ ศิลป์ประดิษฐ์
ลำดับที่ 11 รหัส 17 นายอนุพงษ์ หานาคี
ลำดับที่ 12 รหัส 19 นายณรงค์ฤทธิ์ เทียมเมฆ
ลำดับที่ 13 รหัส 20 นส.จารุวดี สังข์ประไพ/ นายสนั่น สังข์ประไพ
ลำดับที่ 14 รหัส 21 นายสมมาตย์ ทรงไทย
ลำดับที่ 15 รหัส 22 นายอุดม ปูรณะวิบูรณ์
ลำดับที่ 16 รหัส 23 นายวินัย เมาฬีทอง
ลำดับที่ 17 รหัส 24 นายสัมพันธ์ บุษดี
ลำดับที่ 18 รหัส 207 นายสุรชัย ศรีไพรเจริญ 
ลำดับที่ 19 รหัส 208 นายณัฐพล บัวเขียว

รายชื่อคนพิการ สำหรับร่วมโครงการกับธนาคารออมสิน จำนวน 90 คน
ลำดับที่ 1 รหัส 34 นายสมบุญ เล็กบัณฑิตย์
ลำดับที่ 2 รหัส 35 นายสายัณห์ รัมมะมนต์
ลำดับที่ 3 รหัส 36 นางจิรัชญา ม่วงจีน
ลำดับที่ 4 รหัส 37 นายถวิล รามัญ
ลำดับที่ 5 รหัส 38 นายทองสุข งามสมโสตร์
ลำดับที่ 6 รหัส 39 นายฤทธิชัย คงสมปราชญ์
ลำดับที่ 7 รหัส 40 นายสมบัติ พบสมัย
ลำดับที่ 8 รหัส 41 นาย มว.ท.สมศักดิ์ สำเภาคล้ายมีศิลป์
ลำดับที่ 9 รหัส 45 นางยุพาภรณ์ กาญจนรักษ์
ลำดับที่ 10 รหัส 51 นางสาวยุพา หลาวเพ็ชร
ลำดับที่ 11 รหัส 53 นายธนภัทร แววงาม
ลำดับที่ 12 รหัส 59 นางสาวมลิวัลย์ โนนคำแพง
ลำดับที่ 13 รหัส 60 นายสิทธิชัย ธนาคุณ
ลำดับที่ 14 รหัส 61 นายพยอม เล็กบัณฑิต
ลำดับที่ 15 รหัส 62 นายธนพรรณ คงเจริญถิ่น
ลำดับที่ 16 รหัส 63 นายหรั่ง พลีขันธ์
ลำดับที่ 17 รหัส 64 นายอนุวัตร เหลืองพุทธัตน์
ลำดับที่ 18 รหัส 67 นายณเรศ มีมาก
ลำดับที่ 19 รหัส 68 นายสำอางค์ ฤกษ์อุดม
ลำดับที่ 20 รหัส 69 นายบุญสม กะวิชัย
ลำดับที่ 21 รหัส 70 นายประวิทย์ เมาฬีทอง
ลำดับที่ 22 รหัส 71 นายตุ้ย นุชแก้ว
ลำดับที่ 23 รหัส 72 นางสาวปิยะนุช สวัสดิ์ยิ่ง
ลำดับที่ 24 รหัส 74 นางสาวชิชาดา พงพุฒ
ลำดับที่ 25 รหัส 75 นางสาวเสาวรส บุญแจ้
ลำดับที่ 26 รหัส 76 นายสถาพร แสงนิล
ลำดับที่ 27 รหัส 77 นายชัชวาล แก้วธนะสิน
ลำดับที่ 28 รหัส 78 นายเชิดพงษ์ จันทนุภา
ลำดับที่ 29 รหัส 79 นายสนอง สิทธิศรี
ลำดับที่ 30 รหัส 80 นายรังสรรค์ ทรงสบาย
ลำดับที่ 31 รหัส 81 นายสุชาติ อุดมพิพัฒน์
ลำดับที่ 32 รหัส 82 นางสาวดวงฤทัย บุปผาวรรณา
ลำดับที่ 33 รหัส 83 นายมานพ มาลาพัตร
ลำดับที่ 34 รหัส 86 นายสนาม สุดเอก
ลำดับที่ 35 รหัส 102 นางสาวเกศสรินทร์ รุ่งเรือง
ลำดับที่ 36 รหัส 103 นายสุชาติ อยู่ยนร์
ลำดับที่ 37 รหัส 115 นางสาวสายฝน ศรีนงนุช
ลำดับที่ 38 รหัส 116 นางสาวรุ่งอรุณ แสงสว่าง
ลำดับที่ 39 รหัส 117 นายรือชัย ทับเมือง
ลำดับที่ 40 รหัส 119 นางวนิดา ทองยอดเครื่อง
ลำดับที่ 41 รหัส 120 นายเด่นชัย โภคเมธี
ลำดับที่ 42 รหัส 121 นายธงชัย ศรีคุ้ม
ลำดับที่ 43 รหัส 122 นางสาวณัฐพร แก้วปู่
ลำดับที่ 44 รหัส 124 นายจรูญ สุขจิตต์
ลำดับที่ 45 รหัส 127 นางพัชราวัลย์ แสงสุนทร
ลำดับที่ 46 รหัส 128 นายรอสาลี ลีเปง
ลำดับที่ 47 รหัส 130 นางสาวธณัฐฌา ธรรมชู
ลำดับที่ 48 รหัส 131 นายบุญส่ง พุกนิลฉาย
ลำดับที่ 49 รหัส 132 นายโยธิน ทองเมือง
ลำดับที่ 50 รหัส 133 นายยงยุทธ บริสุทธิ์
ลำดับที่ 51 รหัส 134 นายสยามรัฐ แช่มชื่น
ลำดับที่ 52 รหัส 136 นายขวัญชัย แสงมีพันธ์
ลำดับที่ 53 รหัส 139 นายปิราเวช บัวแพง
ลำดับที่ 54 รหัส 140 นางสาวชุติมาพร เซี่ยงฉี
ลำดับที่ 55 รหัส 141 นางสาวชมัยพร ทองศิริ
ลำดับที่ 56 รหัส 148 นายอภิรักษ์ ฉิมรวย
ลำดับที่ 57 รหัส 149 นางสาวภคภรณ์ กิตติภักดี
ลำดับที่ 58 รหัส 150 นางสาวสายชล มาศงามเมือง
ลำดับที่ 59 รหัส 151 นายนราวิชญ์ กุลจรัสพิบูล
ลำดับที่ 60 รหัส 152 นางสาววิไลวรรณ บุญเต็ม
ลำดับที่ 61 รหัส 153 นายทัศน์พล ชิขุนทด
ลำดับที่ 62 รหัส 154 นายทนงค์ กลิ่นจันทร์
ลำดับที่ 63 รหัส 155 นายอนุชิต มุขจั่น
ลำดับที่ 64 รหัส 156 นางสาวนิศาชล ทองทำ
ลำดับที่ 65 รหัส 157 นายสุบิน หลวงโปธา
ลำดับที่ 66 รหัส 158 นางสาวอุไรวรรณ ชัยยศ
ลำดับที่ 67 รหัส 159 นายกมล แผนสมบูรณ์
ลำดับที่ 68 รหัส 160 นางสาวกนกวรรณ ถาปนา
ลำดับที่ 69 รหัส 161 นางสาววนิดา เสอี่ยมอาจ
ลำดับที่ 70 รหัส 162 นางสาววันนา สิมหลวง
ลำดับที่ 71 รหัส 163 นายศราวุธ ช่วยกลาง
ลำดับที่ 72 รหัส 164 นางสาวเรวดี สร้อยทอง
ลำดับที่ 73 รหัส 165 นายอนุรักษ์ ปุริมาตัง
ลำดับที่ 74 รหัส 166 นายมนตรี นามโคตร
ลำดับที่ 75 รหัส 167 นางสาวนัทธพร ถิ่นบาง
ลำดับที่ 76 รหัส 168 นางสาววราพร ภู่ดี
ลำดับที่ 77 รหัส 169 นายวธิรพงศ์ สีมาแก้ว
ลำดับที่ 78 รหัส 170 นายธนดล เรืองสุขสุด
ลำดับที่ 79 รหัส 171 นางสาวปราณี สุภะศร
ลำดับที่ 80 รหัส 172 นายเจษฎา อ้นอารี
ลำดับที่ 81 รหัส 173 นางใช่ขวัญ รอดพิรุณ
ลำดับที่ 82 รหัส 174 นางสาวลภัสนันท์ อุโคตร์
ลำดับที่ 83 รหัส 175 นางสาวสุจิตรา นาคินทร์
ลำดับที่ 84 รหัส 176 นางสาวฉลวย มั่นยืน
ลำดับที่ 85 รหัส 177 นางสาวซัมซียะห์ เจะโซะ
ลำดับที่ 86 รหัส 178 นายฮาเซน ดอเลาะ
ลำดับที่ 87 รหัส 179 นางปาริชาติ สร้อยสอน
ลำดับที่ 88 รหัส 180 นายไกรสร ภู่ดี
ลำดับที่ 89 รหัส 181 นายวิษณุ จอมจะบก
ลำดับที่ 90 รหัส 182 นายธนกิจ โชคบำรุง

รายชื่อคนพิการสำรอง ธนาคารออมสสิน และบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด กรณีวันรายงานตัวคนพิการ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2560 – 1 พฤษภาคม 2560 สละสิทธิ์
ลำดับที่ 01 รหัส 183 นางสาวชลิตา มั่นยืน
ลำดับที่ 02 รหัส 184 นายอดิศักดิ์ แท่นมณี
ลำดับที่ 03 รหัส 185 นายสยาม เมาลี
ลำดับที่ 04 รหัส 186 นายนัฐพงษ์ ภาระเวช
ลำดับที่ 05 รหัส 187 นางสาวสุพรรษา อร่ามศรี
ลำดับที่ 06 รหัส 188 นางสาวฐานิกา จาวสิริกุล
ลำดับที่ 07 รหัส 189 นายชัชชัย ยอดสิงห์
ลำดับที่ 08 รหัส 190 นายไชยันต์ เรืองเสนา
ลำดับที่ 09 รหัส 191 นายชาลี กาเด
ลำดับที่ 10 รหัส 192 นางสาวบุงอ หมะลอหลัง
ลำดับที่ 11 รหัส 193 นายจิรนันท์ แก้วเรือนทอง
ลำดับที่ 12 รหัส 194 นายพงพันธ์ วงศ์ธรรม
ลำดับที่ 13 รหัส 195 นายสำเริง ขวัญเมือง
ลำดับที่ 14 รหัส 196 นายยุทธนา สุขสมัย
ลำดับที่ 15 รหัส 197 นางสาวกนกชล รังชัย
ลำดับที่ 16 รหัส 198 นายรุ ทัพโยธา
ลำดับที่ 17 รหัส 199 นางสาวประจิม ลิขุนทด
ลำดับที่ 18 รหัส 200 นายวัลลภัช บุตรประเสริฐ
ลำดับที่ 19 รหัส 201 นางสาวฉวีวรรณ สร้อยสอน
ลำดับที่ 20 รหัส 202 นางกัญญาวีร์ ขาวสุข
ลำดับที่ 21 รหัส 203 นายณรรงค์ แก้วทรายขาว
ลำดับที่ 22 รหัส 204 นายบุญเกิด พูนผล
ลำดับที่ 23 รหัส 205 นางสุธาทิพย์ รัตนบุญเทียน