29 ธันวาคม 2559 @ ผู้บริหารของธนาคารออมสิน และสำนักจัดหางนพื้นที่เขตกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ของธนาคารออมสินและบริษัทที่ร่วมโครงการ Workable 2017

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้มีนัดหมายที่จะพาคุณนพมณี (รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน) และคุณรัชนี (หัวหน้าฝ่ายฯ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่) เข้าเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรมของคณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งจะใช้อบรมคนพิการในโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ของธนาคารออมสิน และอีก 2 บริษัทเอกชน คือ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย ห้องอบรมทฤษฎี ห้องปฏิบัติการ และห้องอบรมคอมพิวเตอร์ จากนั้นขากลับก่อนขึ้นทางด่วนจะพาไปแวะเยี่ยมหอพักทียูโดม ซึ่งจะเป็นสถานที่สำหรับที่พักประจำโครงการของคนพิการ ระหว่าง พ.ค.-ส.ค.2560 นี้ด้วยศูนย์อาหารในที่พักทียูโดม


ภาพถ่ายจากทาง GLab คณะโลกคดีศึกษา

การเยี่ยมชมสถานที่อบรมสำหรับโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติความเห็นชอบโครงการฯ ของสำนักจัดหางานกรุงเทพพื้นที่เขต และนำภาพถ่ายของสถานที่ไปจัดทำเป็นข้อมูลจัดส่งประกอบการพิจารณา อีกทั้งในส่วนของการส่งมอบงานงวดที่ 1 นั้น ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ยังใช้ประกอบการจัดทำรายงาน่งมอบงานอีกด้วย

ผมต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารของ ธนาคารออมสิน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนโครงการดีๆ สำหรับคนพิการ ผมขอขอบพระคุณผู้บริหารของคณะโลกคดีศึกษา มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการอบรมคนพิการ และขอขอบพระคุณผู้บริหารของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ที่ให้ความสำคัญในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่อบรม ประกอบการอนุมัติความเห็นชอบโครงการฯ ทำให้สถานประกอบการมีความเชื่อมั่นในขั้นตอนต่างๆ และทำให้องค์กรด้านคนพิการใดก็ตามที่คิดจะละเลย หรือคิดจะละเมิดสิทธิ์คนพิการ ด้วยการไม่ได้อบรมจริงๆ แล้วไปลักไก่ ทำการอบรมน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด จะได้ไม่กล้าที่จะทำผิดอีก 

เท่ากับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ กำลังสร้างบรรทัดฐานที่มีคุณภาพ ขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างการ ผมในนามบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งทำงานด้านการพัฒนาอาชีพคนพิการ จึงมีความยินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบรรทัดฐานที่มีคุณภาพ และเต็มใจให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน ครับบทความที่เกี่ยวข้อง